خرید فلنج

اتصالات فلنج

فلنج

فلنج یکی از پرکاربرد ترین اتصالات است.

در روش اتصال با فلنج به هر یک از لوله ها یک فلنج جوش داده می شود و سپس فلنج ها را با پیچ و مهره به یکدیگر متصل می کنند.

برای...