فلاشینگ نمای شیروانی

نمای هلالی سینه داخل

نما شیروانی هلالی

نمای شیروانی المانی است که در سازه شیروانی و جهت آب بندی سازه و جلوگیری از پیچیدن باد در سازه به کار می رود. علاوه بر این که نمای شیروانی را بسیار زیبا می نماید. نمای شیروانی بر...