پلان ویلایی با سقف شیروانی چهار شیب

پلان ویلایی با سقف شیروانی چهار شیب

سقف شیروانی چهار شیب

تصویر زیر نمونه ای ساده از سقف شیروانی ویلاست که بصورت سقف شیروانی چهار شیب طراحی شده است. در ادامه پلان ویلا و جایگذاری المان ها را ملاحظه می فرمایید.