پیشانی ساختمان

پیشانی ساختمان

نمونه پیشانی ساختمانی اجرا شده توسط اکیپ های اجرایی گروه صنعتی پارسه (خیابان شریعتی - تهران)