پیشانی ساختمان

پیشانی ساختمان

 نمونه پیشانی ساختمان اجرا شده توسط گروه صنعتی پارسه ( دهکده المپبک)