تهیه و توزیع انواع ناودانی

ناودانی اروپایی

یکی از مهمترین مقاطع مورد استفاده در ساختمان سازی مقطع ناودانی است که با توچه به ویژگی ها و المان های طراحی در سازه های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد.